Կայքի պայմաններ

Կայքի պայմաններ

1. Գրանցվելով և մուտք գործելով «Checkinarmenia.am» կայք (այսուհետ՝ Կայք) դուք ընդունում եք սույն բաժնում ամրագրված և ամրագրումների ընթացքում Ձեզ ներկայացված մյուս պայմանները։

2. Կայքում սույն պայմանները հասանելի են նաև ռուսերենով և անգլերենով, բայց բնօրինակ է համարվում հայալեզու տարբերակը։ Լեզուների միջև անհամապատասխանությունների դեպքում գերակայում է հայերենը։ 3. Կայքը հանդիսանում է հարթակ՝ հյուրանոցներում, հյուրատներում, ռեստորաններում տեղեր և/կամ այլ օբյեկտներ (այսուհետ նաեւ՝ Տուրիստական օբյեկտ) ամրագրելու համար, և պատասխանատվություն է կրում միայն այդ հարթակի, այլ ոչ երբեք՝ բուն Տուրիստական օբյեկտի համար։

4. Կայքն անում է ամեն հնարավոր բան՝ Կայքում տեղադրվող տեղեկատվության ճշմարտացիությունն ապահովելու համար, բայց պատասխանատվություն չի կրում սխալ և/կամ ոչ լիարժեք տեղեկատվության համար, որը ստանում է Կայքում ներառված հյուրանոցներից, հյուրատներից, ռեստորաններից կամ մյուս գործընկերներից (այսուհետ նաեւ՝ Ծառայություններ մատուցող)։

5. Մենք չենք մասնակցում Ձեր և Ծառայություններ մատուցողի միջև բանակցություններին։ Ծառայություններ մատուցողն ինքն է կրում ամբողջական պատասխանատվություն Տուրիստական օբյեկտի համար։

6. Կայքից օգտվելու և ամրագրումներ իրականացնելու համար Կայքում պետք է ստեղծել հաշիվ։ Հաշիվ ստեղծելիս և ամրագրումներ կատարելիս Ձեր կողմից մուտքագրվող տվյալների (այդ թվում վճարային և կոնտակտային), ճշմարտացիության համար պատասխանատվություն կրում եք Դուք։

7. Կայքն իր հնարավորությունների սահմաններում ապահովում է համակարգի անվտանգությունը, բայց Ձեր հաշվի անվտանգության, ներառյալ՝ հաշիվ մուտք գործելու տվյալների գաղտնիության համար պատասխանատվություն կրում եք Դուք։

8. Կայքն օգտագործելիս Դուք պարտավորվում եք պահել կիրառելի օրենքներն ու այլ իրավական ակտերը; համագործակցել մեզ հետ՝ անճշտությունների շտկման, Կայքի անվտանգության և/կամ այլ նմանատիպ նպատակներով ու հարցերով; Կայքը չօգտագործել՝ կեղծ ամրագրումներ իրականացնելու նպատակով; Տուրիստական օբյեկտը և/կամ Կայքը օգտագործել բացառապես նպատակային նշանակությամբ; վնաս չպատճառել Ծառայություններ մատուցողին, անհարմարություններ չպատճառել նրա անձնակազմին և վերջիններիս հետ Ձեզ պահել պատշաճ։

9. Ամրագրումներ իրականացնելիս Դուք համաձայնում եք վճարել Տուրիստական օբյեկտի արժեքը, ներառյալ՝ բոլոր հարկերն ու տուրքերը, որոնք կարող են կիրառվել։

10. Որոշ դեպքերում Ծառայություններ մատուցողը կարող է պահանջել կանխավճար, որոշ դեպքում՝ վճարում տեղում։

11. Կայքում վճարումներն իրականացվում են բանկային քարտ կցելու կամ «Իդրամ» համակարգի միջոցով։

12. Եթե վճարումն իրականացվում է Կայքի միջոցով, մենք պատասխանատվություն ենք ստանձնում Ձեր վճարման գործընթացը պատշաճ կազմակերպելու համար՝ այնքանով, որքանով դա կախված է մեզնից։ Եթե վճարումն իրականացնում եք տեղում, ապա վճարման հետ կապված հարաբերությունները կանոնակարգվում են Ձեր և Ծառայություններ մատուցողի միջև։

13. Եթե Ծառայություններ մատուցողը պահանջում է կանխավճար, ապա ամրագրումն իրականացնելիս այն կարող է ելքագրվել կամ սառեցվել Ձեր հաշվին և կարող է լինել չվերադարձվող։ Այդ պատճառով հարկ է մինչև ամրագրումը ծանոթանալ Ծառայություններ մատուցողի՝ կանխավճարի վերաբերյալ պայմաններին։ Մենք չենք ներազդում այդ պայմանների վրա և պատասխանատու չենք դրանց համար։

14. Եթե դուք իմանում եք կամ կասկածում եք ձեր վճարման եղանակի հետ կապված որևէ խարդախության կամ չթույլատրված գործունեության մասին, պետք է դիմեք ձեր վճարային ծառայություններ մատուցող ֆինանսական կազմակերպությանը։

15. Ձեր համաձայնությունն ստանալուց հետո Կայքը պահպանում է Ձեր վճարման տվյալները՝ հետագա գործարքների համար։

16. Ամրագրումներ իրականացնելիս Դուք ընդունում եք ամրագրման գործընթացում ցուցադրվող պայմանները։ Կայքում Դուք կգտնեք ցանկացած Ծառայություններ մատուցողի՝ ամրագրումը չեղարկելու և Ծառայությանն առնչվող մյուս պայմանները։

17. Ամրագրումը չեղարկելու դեպքում կատարվող վճարումները կամ տույժերը կախված են Ծառայություններ մատուցողից։

18. Դուք պատասխանատվություն եք կրում ժամանակին և պատշաճ վճարման, ներառյալ՝ Ձեր բանկային քարտի տվյալների ճշմարտացիության համար։

19. Որպես ամրագրումն իրականացնող անձ՝ Դուք պատասխանատվություն եք կրում Տուրիստական օբյեկտի շուրջ առաջացող հարաբերություններում Ձեր խմբի բոլոր անդամների գործողությունների և վարվելակերպի համար։ Դուք պատասխանատու եք նաև ամրագրումն իրականացնելիս Ձեր խմբի մյուս անդամների տվյալները մեզ փոխանցելու շուրջ նրանց համաձայնության համար։

20. Կայքը, ինչպես և դրանում ներառված տեխնոլոգիաները, կոնտենտը, ապրանքային նշանները, արտաքին տեսքը և այլն, պատկանում են Կայքի իրավատիրոջը (և/կամ լիցենզառուներին)։ Դուք համաձայնում եք Կայքն ու վերը թվարկվածներն օգտագործել բացառապես նպատակային նշանակությամբ։

21. Դուք չեք կարող պատճենել, սկանավորել, ներբեռնել, վերարտադրել կամ որևէ այլ կերպ օգտագործել Կայքում ներառված որևէ տարր՝ առևտրային նպատակով՝ առանց Կայքի իրավատիրոջ կամ նրա լիցենզառուների գրավոր թույլտվության:

22. Կայքն իրավունք ունի արգելափակել ցանկացած հաշիվ, որը չի համապատասխանում սույն բաժնում սահմանված պայմաններին, չի հետևում գաղտնիության քաղաքականությանը կամ կասկածելի գործունեություն է ծավալում, ինչպիսիք են, բայց չսահմանափակվելով, գների հավաքագրումը և այլ տեղեկություններ: օգտագործելով ցանկացած սարք կամ ծրագրակազմ, ուղարկելով անհիմն թվով հարցումներ, կատարելով որոշակի գործողություններ, որոնք ծանրաբեռնում են Կայքը:

23. Եթե ունեք հարցեր կամ բողոքներ, կարող եք կապվել մեր գրասենյակի հետ՝ օգտագործելով Կայքում նշված կոնտակտները: Խնդիր առաջանալու դեպքում Կայքի օգնությանը դիմելիս դուք պետք է մեր գրասենյակ ներկայացնեք պահանջվող նյութերն ու տեղեկատվությունը, որպեսզի ողջամիտ ժամկետում լուծվի ձեր խնդիրը:

24. Մենք իրավունք ունենք արգելելու ձեզ կատարել ցանկացած ամրագրում, չեղարկել արդեն իսկ կատարված ամրագրումները և/կամ դադարեցնել ձեր վեբկայքի օգտագործումը, եթե առկա է հետևյալ պատճառներից որևէ մեկը.

• Խարդախություն կամ ոչ պատշաճ գործողություններ.

• Կիրառելի օրենքների և/կամ կանոնակարգերի խախտում.

• Անպատշաճ կամ անօրինական վարքագիծ (օրինակ՝ բռնություն, սպառնալիքներ կամ անձնական կյանքի ներխուժում) ուղղված մեզ, մեր գործընկերներից որևէ մեկին կամ երրորդ կողմին:

25. Եթե մենք չեղարկենք ձեր ամրագրումը 25-րդ կետում նշված պատճառներով, մենք ձեզ կտեղեկացնենք չեղարկման պատճառի մասին, եթե (ա) այդպիսի ծանուցումը չի խախտում կիրառելի օրենքը և (բ) կխոչընդոտի կամ խոչընդոտի խարդախության հայտնաբերմանը կամ կանխմանը, կամ այլ ապօրինի գործունեություն: Եթե ​​կարծում եք, որ մենք սխալմամբ չեղարկել ենք ձեր ամրագրումը, դիմեք մեր գրասենյակ:

26. Այն չափով, որը թույլատրվում է կիրառելի օրենսդրությամբ, մենք պատասխանատվություն ենք կրում միայն մեր գործողությունների արդյունքում ուղղակիորեն ձեզ պատճառված վնասների համար: Այսինքն, այն չափով, որը թույլատրվում է կիրառելի օրենքով, մենք պատասխանատվություն չենք կրում հետևյալի համար.

• անուղղակիորեն պատճառված վնասների և կորուստների համար.

• Ծառայություն մատուցողի մասին սխալ տեղեկությունների համար.

• Ծառայություններ Մատակարարի կամ որևէ այլ գործընկերոջ արտադրանքի, ծառայության կամ գործողությունների համար.

• Էլեկտրոնային փոստի հասցեների, հեռախոսահամարների կամ վճարման մանրամասների սխալների համար (եթե դա մեր մեղքով չի առաջացել);

• Ֆորսմաժորային հանգամանքներ և իրադարձություններ, որոնք դուրս են մեր վերահսկողությունից:

27. Եթե դուք խախտում եք այս պայմանները և/կամ Ծառայություններ Մատակարարի պայմանները, մենք, կիրառելի օրենսդրությամբ թույլատրված չափով,  պատասխանատվություն չենք կրելու դրա հետևանքով ձեր կողմից կրած որևէ ծախսերի համար և դուք գումարի վերադարձման տարբերակ չունեք:

28. Մենք ոչ մի խոստում չենք տալիս Ծառայություններ Մատակարարի արտադրանքի և/կամ ծառայությունների վերաբերյալ: Ինչ վերաբերում է ծառայություններ մատուցողներին, ապա Կայքում և/կամ այլ սոցիալական ցանցերում հրապարակված գովազդային նյութերը Կայքին պատկանող էջերում չեն համարվում նման խոստում և/կամ երաշխիք, դրանք ունեն բացառապես մարքեթինգային նշանակություն, և դուք լիովին պատասխանատու եք ճիշտ ընտրություն.

29. Վերապահումներ կատարելիս պայմանագրային հարաբերություններ են ծագում ձեր և Ծառայություններ Մատակարարի միջև: Մենք այդ պայմանագրի կողմ չենք։

30. Կայքը կազմակերպում է ներքին էքսկուրսիաներ և պատասխանատու է դրանց պատշաճ կազմակերպման համար:

31. Կայքի և մեր գրասենյակի աշխատանքը, մեր և ձեր հարաբերությունները կարգավորվում են սույն պայմաններով և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

32. Վեճերի դեպքում պետք է փորձել դրանք լուծել բանակցությունների միջոցով։ Ողջամիտ ժամկետում համաձայնության չգալու դեպքում վեճերը կարող են ուղարկվել Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան։